Spremna beseda k prevodu MN

 

Madžhima nikāya (okrajšava MN; angleški zapis Majjhima Nikāya) je eno od temeljnih del theravadskega budizma in je uvrščena med kanonsko literaturo theravadskega budizma (v segment sutt palijskega kanona). Učenja srednje dolžine so bila zbrana v zbirko MN približno 300 let pr.n.š., po prvem zboru menihov po Buddhovi smrti. V zbirki je predstavljeno praktično vse Buddhovo učenje, zato se uporablja kot učni pripomoček oz. priročnik praktikantov budizma theravadske tradicije.

V MN so zbrana učenja, ki naj zagotovijo pomoč in usmeritev tako pri integraciji novih menihov v skupnost menihov, kot tudi pomoč pri osebni praksi starejših menihov. Veliko sutt obravnava probleme menihov pri izvajanju prakse in kaže na načine, kako razrešiti te probleme. Sutte so zelo uporabne tudi kot smerokaz pri reševanju temeljnih, eksistenčnih problemov človeka in njegovega sobivanja v skupnosti. Morda so v svojem začetku ta učenja res bila namenjena le menihom, vendar ko jih podrobno spoznamo vidimo, da so koristna in navdihujoča tudi za sodobnega človeka. Da je nazornost res široka, so učenja pogosto ilustrirana skozi prvinske prispodobe, ki zelo nazorno in jasno kažejo pravo pot. Po drugi strani so nekatere sutte bolj fenomenološke in težje razumljive oz. zahtevajo vsaj nekaj osnovnega znanja o budizmu. Glede tega morda ni najbolje začeti z branjem pri MN 1. Branje oz. študij sutt ni vezano na njihov vrstni red v zbirki. Nekatere sutte sicer dopolnjujejo oz. dodatno osvetlijo tematiko druge sutte ali pa so odlomki iz ene sutte vstavljeni v drugo, vendar je vsaka sutta celota zase in tudi samozadostna v smislu obravnave določene teme. Pomembno je, da sutte beremo in o njih razmišljamo čimvečkrat, saj je njihovo razumevanje dostikrat onkraj običajnega razumevanja vsakdanjega človeka in je včasih potrebno več časa za njihovo popolno sprejetje. Nekateri pravijo, da razumevanje te vsebine in praksa v skladu z njo, zadostuje za dosego prebujenja.

Struktura MN

Zbirka obsega 152 sutt, ki so razdeljene v tri paṇṇāsapāḷi (poglavja):
- osnovnih petdeset (Mūlapaṇṇāsapāḷi)
- srednjih petdeset (Madžhimapaṇṇāsapāḷi)
- zaključnih petdeset (Uparipaṇṇāsapāḷi)

V vsakem poglavju je po petdeset sutt (v zadnjem 52). Vsako poglavje se naprej deli na pet podpoglavij, v katerih je po deset sutt (v zadnjem 12). Ime podpoglavja kaže na določeno karakteristiko v sutti.

Teksti originalnih sutt so v jeziku pali, ki je bil poleg sanskrta takrat razširjen na področju severnega dela Indije. Sutte so zgrajene dokaj standardno. Besede "Tako sem slišal - Evaṃme sutaṃ" nakazujejo, da gre za tekst, ki se je ohranjal z ustno tradicijo. Za sutto je najprej slišal častiti Ᾱnanda, si jo točno tako zapomnil in jo kasneje recitiral in tako razširjal dalje. Za njim so to ustno tradicijo intenzivno vzdrževali drugi menihi, saj je bila to takrat osnovna oblika prenosa informacij.

V začetku sutte je podana izjava, kdo pripoveduje sutto. V uvodu je tudi skoraj vedno informacija, kje se je takrat nahajal Buddha in opisane okoliščine dogajanja, kraj dogajanja, glavni akterji in ponekod namen tega učenja.

V prvih petdesetih suttah sta glavna govorca častiti Sāriputta in častiti Moggallāna. Te sutte govorijo o osnovah nauka. V srednjih petdesetih suttah gre v glavnem za dialoge, glavna govorca pa sta častiti Ᾱnanda in častiti Sāriputta. Tukaj so posamezna podpoglavja poimenovana glede na publiko, ki posluša učenja ali po nastopajočih v suttah (gospodarji, menihi, popotniki, kralji, brahmani). Zaključnih petdeset sutt bolj analitično obravnava poglavitna učenja Buddhovega nauka (praksa vzpostavljanja pozornosti, Štiri plemenite resnice).

Viri za prevod

Originalnih prevodov MN iz palija v evropske jezike je zelo malo. S prevajanjem je začel lord Chalmers (1927), potem pa I.B. Horner (1959), bhante Sujato (2018), bhikkhuTanissaro, sestra Upalavanna ter bhikkhu Ñāṇamoli in bhikkhu Bodhi (1995).

Za osnovo in izhodišče slovenskega prevoda sutt iz Madžhima nikāye mi je služila knjiga bhikkhuja Ñāṇamolija in bhikkhuja Bodhija, The Middle Lenght Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, četrta izdaja 2009, kjer je objavljen prevod iz jezika pali v angleščino. V osnovi je to prevod angleškega meniha Ñāṇamolija, ki je živel na Sri Lanki. Ta osnovni prevod je dopolnil in uredil ameriški menih bhikkhu Bodhi. Ker je ta prevod iz palija v angleščino po splošnem mnenju dober in je zelo razširjen med budistično javnostjo, sem ga izbral kot predlogo za prevajanje in priredbo iz angleščine v slovenščino.

Na spletu deluje portal https://suttacentral.net/, kjer je na voljo celotna zbirka MN v paliju. Prav tako je tam zbrana večina prevodov sutt v posamezne svetovne jezike. Lahko je videti, da so prevodi različnih prevajalcev posamezne sutte (predvsem iz angleških predlog) včasih precej različni, saj je odlično poznavanje tematike, razumevanje Dhamme in palija, pa tudi čut za izražanje v prevedeni jezik izjemno pomembno za ustrezen prevod.

Pali

je v osnovi govorjeni jezik, brez svoje lastne pisave, se več ne spreminja in je postal kanonični jezik theravadskega budizma. Z iznajdbo pisave so govorjene palijske tekste razni narodi zapisovali v svoje pisave na osnovi poslušanja govorjenega palija. Pri tem so sledili pravopisnim pravilom svojega jezika. Tako se je izoblikovala tudi latinska pisava palija, ki sledi pravilom angleškega jezika. Pri zapisovanja v lokalne jezike (npr. sinhalščino, v burmanski, romanski zapis, sanskrt, mandarinščino, tibetanščino) in seveda v različnih kulturnih okoljih je prihajalo do zmot pri razumevanju in določanju pomenov posameznih palijskih besed. Zaradi časovne oddaljenosti dogajanja sedaj v posameznih okoljih, tudi v slovenskem, sploh ni besed, ki bi točno enoznačno zaobsegle in razložile pomen posamezne palijske besede, ki je bila aktivna v svojem času. Tako še sedaj poteka proces iskanja najbolj ustreznih pomenov nekaterih besed, ki so pomembne za pravilno razumevanje učenja.

Dileme prevajalca

Prevod oz. njegova priredba v slovenščino ne sledi v popolnosti angleški predlogi, saj sem pri nekaterih nerazumljivih pasusih uporabljal boljše rešitve drugih prevajalcev ali pa sem našel svojo, ob pomoči bh.Hirika. Tako se prevod bolj približa pomenu v paliju. Tako sem pojem:

- bhava prevajal kot bitnost,
- citta prevajal kot srce in mano kot um. Tako sta oba pojma v slovenščini ločena, čeprav angleški prevodi za obe besedi običajno uporabljajo samo prevod um,
- dukkha uporabil sem prevod neprijetnost, saj je običajen slovenski prevod trpljenje nezadosten,
- jhāna sem prevajal kot stopnja zbranosti,
- phassa sem prevajal kot sprejetost, kar je nekaj več kot kontakt,
- samādhi sem prevajal kot zbranost in ne koncentracija,
- suññatā sem prevajal kot praznost,
- upādāna sem prevajal kot predpostavka in ne navezanost,
- vijjā sem prevajal kot vednost, avijjā kot nevednost.

Štiri božanska bivanja/zavetišča (cattāri brahmavihāra) sem prevajal kot: dobrohotnost (mettā), sočutje (karunā), srečoželjnost (muditā), mirnodušnost (upekkhā).

Zapis zemljepisnih imen in osebnih imen sledi latinskemu palijskemu zapisu, z nekaj izjemami. Črko j sem poslovenil v dž. Kadar se je j pojavil dvakrat skupaj (jj), sem ostal pri enkratnem zapisu dž, kot se to sliši pri izgovoru. Glede posebnih znakov nad ali pod črko palijske besede, ki označujejo kratko ali dolgo izgovorjavo črke, sem ostal pri enakem zapisu, kot je ta v angleškem palijskem zapisu. Opombe za posamezno sutto sem v slovenskem prevodu precej skrčil, saj so predvsem te, ki temeljijo na Komentarjih (avtorjev Buddhaghose in Dhammapāle), pogosto zavajajoče ali pa temeljijo zgolj na hipotezah. V končnih Opombah sem posebej opisal večino nastopajočih oseb, narode, božanstva, geografske lokacije dogajanja, države in na kratko razložil nekatere pomembne pojme oz neobičajne besede.

V osnovnem palijskem zapisu MN ni nobenih podnapisov ali številčenja odstavkov. Številčenje odstavkov je enako kot je v prevodu v angleščino bh. Ñāṇamolija.  Večino podnapisov in krepke pisave sem dodal prevajalec v slovenščino z namenom, da poudarim dele teksta, ki so bistveni. Zapisi v kurzivi so palijske besede. Slovenski prevod posamezne sutte je v polni dolžini. Sutte so okrajšane le takrat, ko se tekst sklicuje na ponavljanje nekega odlomka, ki je že bil naveden v tej sutti. Tako sutte vsebujejo ves tekst, ki ga sestavlja sutta in ni potrebe po branju drugih sutte, ki bi dopolnile to sutto. Ponavljanje posameznih fraz oz. odlomkov v več suttah je sicer značilnost ustne tradicije, saj omogoča lažje pomnjenje tekstov.

V dveh zelo pomembnih suttah (MN 10 in MN 118) sem v tekstu sutte posebej pomembnim pojmom v oklepaju dodal njihove originalne palijske besede. Tudi komentarji teh sutt so nekoliko obširnejši.

Literatura

Za pomoč pri razumevanju sutt v MN svetujem sledečo literaturo:
- Ñāṇamoli Thera: Clearing the Path, Path Press, 2010.
- Bhikkhu Akincano: With the Right Understanding, Path Press Publications, 2019.
- Analayo: A Comparative Study of the Majjhima-nikāya, Dharma Drum Publishing Corporation, 2011.

 Pri pripravi prevoda sem uporabljal tudi:
-  https://www.digitalpalireader.online/
- Pāli-English Dictionary Edited by: T.W. Rhys Davids and William Stede, The Pali Text Society.

Pomembno

Resen študij sutt zahteva slej ko prej učenje palija in študij sutt v paliju!

Zahvala

Posebna zahvala gre adžanu Hiriku, gvardijanu slovenskega samostana Samanadipa pri Trebnjem, ki je prijazno odpravljal dileme, ki so se pojavljale ob prevajanju.

 

 

Naj Buddhova beseda seže v vaša srca.


 

Prevajalec
Bojan Božič

september 2021