Novice iz društva

Statut

on .

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/95, sprem. in dop. št. 89/99) je ustanovni zbor dne 10. 10. 2003 v Ljubljani sprejel sklep o ustanovitvi Društva theravadskih budistov Bhavana.

Sprejet je bil statut društva, ki sledi:

 

S T A T U T

Društva theravadskih budistov Bhavana

 

Splošne določbe

1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem temeljnem aktu.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Delovanje društva je nepolitično in nestrankarsko.

 

2. člen

Ime društva je:

Društvo theravadskih budistov Bhavana (v nadaljevanju: »društvo«)

Krajše ime društva je:

Društvo budistov Bhavana

Sedež društva je v:

Ljubljani, Andreaševa 1.

 

3. člen

Društvo ima svoj znak in pečat.

Pečat je okrogle oblike, v njegovem središču se nahaja kot osrednji simbol stilizirana figura Bude. Okrog figure je prazen krog, ki ga na obrobju krasi osmerokotnik, sestavljen iz majhnih obokov, ki ponazarjajo Budovo učenje, osmeročleno pot ali lotosove lističe. Na zunanjem delu kroga je ime društva.

 

4. člen

Društvo se lahko včlani v sorodne organizacije v domovini in tujini. Sodeluje z ustreznimi skupnostmi in organizacijami doma in v tujini.

Društvo lahko ustanovi več sekcij, ki imajo svojega predsednika, vendar so del društva in delujejo v skladu s statutom društva. Cilje in naloge teh sekcij določi občni zbor društva in so opredeljeni v posebnem aktu društva.

 

5. člen

Delo društva je javno. Vsak član društva ima možnost vpogleda v zapisnike organov društva. Društvo obvešča o svojem delovanju javnost z objavljanjem vabil in zapisnikov, z izdajo internega biltena, objavljanjem na spletnih straneh in preko drugih medijskih nosilcev.

Nečlani se seznanjajo z delom društva preko javnih objav in medijskih sporočil. Predstavnikom sredstev javnega obveščanja je omogočena navzočnost na sejah in sestankih organov društva.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva oziroma pooblaščeni član društva, ki ga določi Upravni odbor.

 

6. člen

Podatki, vpisani v register društev in evidence, so javni.

 

Osnovne naloge in cilji društva

7. člen

Društvo združuje ljudi, ki jih zanima budistična misel skozi več kot 2.500 letno zgodovino, s posebnim poudarkom na theravadski tradiciji ter razvijanje te tradicije skozi meditativne, filozofske in moralno etične vidike.

8. člen

Društvo je prostovoljno, nepridobitno združenje fizični oseb, ki se združujejo zaradi interesov izhajajočih iz samega temeljnega akta društva in v skladu z Zakonom o društvih.

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev ter iz drugih virov.

Naloge društvo opravlja predvsem na nepridobitni podlagi.

Društvo uresničuje svoje naloge in cilje:

-        s preučevanjem in poglabljanjem budistične misli in prakse svojih članov.

-        z organiziranjem študijskih potovanj svojih članov te gostovanj vabljenih budističnih menihov, predavateljev ter učiteljev.

-        s povezovanjem s sorodnimi organizacijami doma in po svetu.

-        z organizacijo predavanj, izvajanjem simpozijev, posvetovanj in prireditev doma in v tujini s področja budizma in sorodnih področij ter znanj, ki so vezana nanj.

-        s posredovanjem in nakupi proizvodov in storitev, ki so vezani na budizem in budistično tradicijo.

Pridobitno dejavnost društvo opravlja z izdajanjem publikacij, revij, knjig ter avdio in video pripomočkov, ki se nanašajo na budizem in pod pogoji, ki jih za te dejavnosti določa zakon.

Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za izvajanje dejavnosti za katero je društvo bilo ustanovljeno.

 

Članstvo

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani in članice delujejo v društvu pod enakimi pogoji. V društvo se lahko včlani vsakdo, ki sledi ciljem in nalogam, ki so opredeljene v tem temeljnem aktu društva.

Sprejem in evidenco članstva vodi Upravni odbor.

 

10. člen

Člani društva so redni in častni. Društvo ima tudi svoje simpatizerje.  

 

11. člen

Redni član je lahko vsakdo, ki na lastno željo podpiše pristopno izjavo, v kateri se strinja s cilji in nalogami društva. Mladoletnikom do dopolnjenega 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

12. člen

Častni član društva je lahko le oseba, ki ga potrdi občni zbor društva na predlog kateregakoli organa ali sekcije društva.

Častni član lahko sodeluje pri delu društva, ne more pa odločati v organih društva, biti vanje izvoljen ali jih voliti.

 

13. člen

Tuji državljani lahko postanejo člani društva pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije ter imajo enake pravice in dolžnosti, ki jih določa ta temeljni akt društva.

 

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izpisom, ko član poda pisno izjavo o izstopu iz društva in njegovih razlogih zanj;
 • z izbrisom, ko član ne izpolnjuje svojih obveznosti, o čemer odloča upravni odbor društva;
 • z izključitvijo, s sklepom disciplinske komisije, če član deluje zoper statut društva
 • s smrtjo;
 • z ukinitvijo društva.

 

15. člen

Član društva, ki se ne strinja z izbrisom ali izključitvijo se lahko pritoži na občni zbor. Odločitev občnega zbora je veljavna in dokončna.

 

16. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v vse organe društva;
 • da aktivno delujejo v vseh oblikah dela društva;
 • da spoštujejo in ne delujejo proti določilom statuta društva;
 • da aktivno odločajo o vprašanjih društva v vseh organih društva, kakor tudi pri tekočem delu;
 • da redno plačujejo članarino društva in skrbijo za društveno premoženje;
 • varujejo ugled društva;
 • imajo pravico biti obveščeni o delu in finančnem ter materialnem poslovanju društva.

 

Organi društva

17. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Disciplinska komisija.

Način glasovanja v vseh organih društva je javen.

 

Občni zbor

18. člen

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.

 

19. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Občni zbor je sklepčen, če je na zboru navzočih več kot polovica članov društva.

Delo Občnega zbora vodi delovno predsedstvo v sestavi: delovni predsednik ter dva člana.

Redni Občni zbor skliče Upravni odbor vsaj enkrat letno.

Izredni Občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko z objavljenim dnevnim redom najmanj štirinajst dni pred sklicem Upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj tretjine rednih članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvareh, zaradi katerega je sklican.

 

20. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih rednih članov društva. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za tak sklep glasujeta dve tretjini vseh rednih članov društva.

Če na začetku seje ni dovolj navzočih članov, se seja prekine za trideset minut. Po tem času velja seja za sklepčno, če je prisotna najmanj tretjina članov društva.

 

21. člen

Naloge Občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte;
 • sprejema delovni program društva;
 • odloča o prenehanju, združitvi ali razdružitvi društva;
 • potrjuje finančno poročilo za minulo leto;
 • sprejema finančni program za prihodnje leto;
 • določa višino članarine;
 • imenuje in potrjuje častne člane društva;
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih;
 • voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo;
 • imenuje delegate, ki zastopajo društvo;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije.

 

22. člen

Sklepe občnega zbora podpišejo zapisnikar ter vsi trije člani delovnega predsedstva.

 

Upravni odbor

23. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ društva, ki upravlja društvo v skladu s programskimi usmeritvami Občnega zbora v času med sklici tega organa.

Upravni odbor sklicuje Občni zbor društva, sprejema nove člane in vodi njihovo evidenco, pripravlja akte društva, finančni načrt in zaključni račun, vodi materialno in finančno poslovanje, sprejema odstopne izjave članov in jih briše iz evidence, pripravlja poročila in predloge o delu, vzdržuje odnose z mediji, opravlja vse naloge, ki mu jih naloži Občni zbor, poroča Občnemu zboru o svojem delu.

 

24. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru in je voljen za štiri leta. Člani so lahko izvoljeni večkrat.

Predsednik Upravnega odbora je tudi predsednik društva.

 

25. člen

Upravni odbor je sestavljen iz lihega števila članov, najmanj pa iz petih članov. Sestavljajo ga predsednik, njegov namestnik ter člani.

Upravni odbor je pri svojem delu sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica članov odbora.

Sklepi Upravnega odbora so sprejeti, če zanj glasuje večina navzočih članov.

Predsednik, ki ga v času njegove odsotnosti nadomešča njegov namestnik, vodi seje Upravnega odbora.

 

26. člen

Predsednik Upravnega odbora predstavlja društvo navzven. Vodi delo društva, usklajuje delovanje društva ter koordinira delo organov društva.

Predsednik podpisuje vse dokumente društva.

 

27. člen

Tajnika društva imenuje Upravni odbor izmed članov društva za obdobje štirih let. Tajnik društva je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru.

 

28. člen

Tajnik ima predvsem naslednje naloge:

 • skrbi za dokumente društva;
 • hrani pečat društva;
 • skrbi za javnost dela društva;
 • obvešča člane društva o vseh dogodkih, ki so pomembni za društvo;
 • nadomešča blagajnika v njegovi odsotnosti;
 • opravlja vsa dela, ki mu jih naloži Upravni odbor.

 

29. člen

Blagajnika društva imenuje Upravni odbor izmed članov društva za obdobje štirih let. Delo blagajnika je javno, za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru.

 

30. člen

Blagajnik ima predvsem naslednje naloge:

 • vodi finančno in materialno poslovanje društva;
 • vodi popis inventarja in nepremičnin društva;
 • skrbi za blagajno društva;
 • opravlja vsa dela, ki mu jih naloži Upravni odbor iz področja finančno-materialnega poslovanja društva.

 

Nadzorni odbor

31. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. Člani Nadzornega odbora so lahko izvoljeni večkrat. Člani Nadzornega odbora izmed sebe izberejo predsednika.

 

32. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora niti ne morejo opravljati dela tajnika in blagajnika društva.

Člani Nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah Upravnega odbora, a brez pravice odločanja.

 

33. člen

Naloge Nadzornega odbora so:

 • nadzoruje delo Upravnega odbora;
 • izvaja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
 • poroča Občnemu zboru o svojem delu.

 

Disciplinska komisija

34. člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let.

Za svoje delo je Disciplinska komisija odgovorna Občnemu zboru in mu poroča o svojem delu.

Člani Disciplinske komisije na ustanovni seji izvolijo predsednika.

 

35. člen

Disciplinska komisija izdela na svoji prvi seji pravilnik, na podlagi katerega vodi postopke in izreka odločitve.

 

36. člen

Članu društva, ki deluje zoper določila statuta in se mu v disciplinskem postopku dokaže odgovornost, lahko Disciplinska komisija izreče enega izmed naslednjih ukrepov:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev iz društva.

Disciplinski ukrep izključitve iz društva se lahko izreče pogojno tako, da se njegova izvršitev odloži za določen čas, ki pa ne sme biti daljši od enega leta.

 

Finančno in materialno poslovanje

37. člen

Premoženje društva se vzdržuje in plemeniti iz prispevkov njegovih članov in iz materialnih pravic članov.

 

38. člen

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurni knjigi. S premoženjem društva upravlja Upravni odbor.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa Upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča Občni zbor društva.

 

40. člen

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

41. člen

Finančno ter materialno poslovanje društva je v skladu s pravili računovodskega standarda za društva. Nadzor nad zakonodajo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti opravlja računsko sodišče.

Upravni odbor določi način vodenja in prikazovanja podatkov o materialnem in finančnem poslovanju.

 

42. člen

Društvo ima svoj račun pri Novi Ljubljanski banki, Trg revolucije 2, Ljubljana.

 

Prehodne in končne določbe

43. člen

Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas.

 

44. člen

Društvo preneha delovati:

 • po sklepu Občnega zbora, če sta zanj glasovali dve tretjini članov društva;
 • če se zmanjša število članov pod deset;
 • z odločbo upravnega organa o prepovedi dela.

 

45. člen

V primeru prenehanja delovanja društva se po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva prenese na Slovensko Budistično društvo – Srednja pot. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

46. člen

O prenehanju društva mora zastopnik društva v tridesetih dneh obvestiti pristojni organ. Če društvo preneha obstajati po tretjem odstavku 18. člena Zakona o društvih, odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava ustrezni državni organ.

 

47. člen

Statut je bil sprejet na ustanovnem zboru Društva theravadskih budistov Bhavana na svojem zasedanju na dan Pavarane, dne 10. oktobra 2003.

 

Ljubljana, 10. oktober 2003

 

Predsednik

Pirih Bojan

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information

Učenja gvardijana samostana