Naj bo novo leto srečno | May the New Year be Happy

Buddhovo učenje je o tem, kako živeti v popolnem miru. Učil nas je prave sreče – sreče, ki je brezpogojna. Vsi, ki želimo biti srečni, se moramo naučiti kontemplatirati o teh učenjih, opazovati in se učiti iz lastnih izkušenj, da vidimo, kako napačno razmišljanje in zavedeni pogledi vodijo le v stisko in konflikt. Zato je potreben pravi napor: gojenje vrline, previdnosti in prave uravnane pozornosti in takrat lahko vidimo resnično naravo vseh stvari. To znanje popolnoma spremeni naše razmišljanje o sebi in o svetu, saj bomo vse videli v povsem drugi luči.

V tej priliki vam vsem predlagam, da si vzamete trenutek in cenite dobro v sebi in tistih okoli nas ter se odločimo, da bomo Budino pot nadaljevali za dolgoročno srečo.

S tem novim letom vam želim, da se osvobodite ovir in stresa, da ste blagoslovljeni z dobrim zdravjem in uspehom in da se uresničijo vaše koristne želje.

adžan Hiriko


 

The Buddha's teachings are all about how to live in total peace. He taught the true happiness for us – happiness that is unconditional. Those of us who want to be happy must learn to contemplate those teachings, to observe and learn from our own experience to see how wrong thinking and deluded views lead only to distress and conflict. That requires a right effort: cultivating virtue, mindfulness and the right way of attention and then we can see the true nature of all things. It is the knowledge that completely changes our thinking about self and the world, because we will be seeing everything in a completely different light.

For this occasion I like to suggest to you all to take a moment and appreciate the good in ourselves and those around us, and to determine to keep practising the Buddha's Path for a long term happiness.

With this New Year may you be free from obstacles and stress, be blessed with good health and success, and may your wholesome aspirations be fulfilled.

Ajahn Hiriko

(C) SloTheravada, 2022

Učenja gvardijana samostana